Priser  Oppdatert 2023  NB! Alle priser er eks. MVA hvis ikke annet er nevnt!

Abonnement for vinteren 2022 - 2023: (utsnitt av avtale)


Kunden plikter å legge til rette slik at arbeider kan utføres trygt og effektivt. Dette gjelder nødvendig stikking og merking av kanter og utestående gjenstander som kan komme ute av syne ved snøfall. Større skader på eiendommen grunnet uaktsomhet fra brøyter er

Torgersen Traktor sitt ansvar.

Dette gjelder ikke umerkede nedsnødde gjenstander.


Evt. skader meldes snarest til Håkon Torgersen tlf: 93087766 uten opphold.


Brøyting / strøing vil fortrinns-vis foregå på ettermiddag / kveldstid.

Men brøyting / strøing vil også bli utført på andre tider av døgnet hvis forholdene krever det (eks  natt / tidlig morgen).

Kriterie for utkall er 8 cm og 7 timer, men dette er selvfølgelig yttergrense.


Avtalen er normalt for en sesongen

Avtalen forlenges automatisk for hver sesong såfremt den ikke sies opp av en av partene

Og eventuell endring av den påfølgende sesongs pris vil komme sammen med faktura. 

Når avtalen løper automatisk over flere år, så må det forventes at avtalebeløpet økes i henhold til prisindeks.

Faktura for fastpris blir sendt ca. 20/3-XX.


Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 mnd. frist.

Oppsigelse i sesongen faktureres etter sesongandel.


Brøyting og strøing er satt opp etter  brøyterute!

Hvis biler eller annet er til hinder for brøyting / strøing, vil dette bli utelatt.


Pris for ekstra tilkalling (ved for eksempel utelatt brøying eller ekstra strøing) etter medgått tid: 1300,- pr. time (minimum: 650,-)


NB! Fastpris brøyting betinger at snøen plaseres der det normalt vil være plass til den.

Ved store snøfall hvor det kreves at snøen flyttes eller kjøres bort er dette ikke innbefattet i fastprisavtalen.

Flytting / bortkjøring av snø eller andre tilleggstjenester: 1300,- pr. time (minimum: 650,-)


Massetansport, grus, matjord etc.: 1300,- pr. time. minimum 1/2 time = 650,-.


Gatefeiing med traktor, (se album).. 1300,- pr. time. Minimum 1/2 time.


Jeg setter igjen henger og henter den neste dag. NB! Kun organisk avfall (jord, planterester, kvist, gress etc.).

    Henting av hageavfall: Gå sammen naboer og tøm rett i hengeren.


     Alle priser er eks. MVA